חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

תחרות וולוו מסביב לעולם - סקר תיקשורת

בחר יתרושקית יוסכל הכוז תאז תורחתש רשאמ םלועב םינוש םירוזאב תרושקית רקס לש תואצותה
םיעטקה ינש רמג רחאל יכ םיארמ םיבושיח ,ימוי ןזיה םילבקמ םלועה יבחרב םירדש 350 .רתויב
.תאז תורחתל הייפצל ופשחנ םישנא ןוילמ 258 םינושארה
ILBRUCK CHLLANGE הניפסהו רחאמ רתויב הובגה םיפוצה רפסמ הינמרגבש עיתפמ אל
תועש 7 לש יתרושקת יוסכל הכוז תורחתה .טוישב ןושארה םוקמב עגרכ הליבומ הינמרגב הסיסבש
.ב"הראו הידווש ,תפרצ ,הינטירבב ךכמ תוחפ אלו תינמרגב עובשב
.איש תייפצ ןמזב םלועב תונחת 45 ךרד תורדושמו תורחתה ךרואל תוקפומ תויעובש תוינכות 38
.םייתרקויה םיניזגמב םגו תימויה תונותיעב .םידקת אלל לודג ףכ יהב יאנותיעה יוסכה םג
ביבסמ וולווה טויש אשונב תונותיע יעטק 74 םויה דע םסרפ TIMES יטירבה ןותיעה :אמגודל
.םלועל
ןוילמ 1.5 תורחתב ופצ םויה דע .תורחתה ירחא רתויב ןיינעמ בקעמ ילכ שמשמ טנרטניאה
תבותכה .םלועב םעפ יא רתויב רקובמה רתאה היהי וולווה טוישש םיפוצ .םישלוג
תירבעב רידס חוויד םיאיבמ ונא םילארשיה םיטיישל www.volvooceanrace.org
. "תושדח" רודמ האר www.sailing-news.co.il :ילארשיה טישה רתאב

! ןורחאה עגרב - תוירט תושדח
טוישה לש יעיברה עטקל 27.1.2002 -ב תואצויו םלועה תפקה תא תוכישממ תורחתה תוניפס
םורד תשבל םורדמ תורבוע ,טקשה סונייקואה תא תוצוח ,חרזמ ןוויכל דנליז וינב דנלקואמ
םורד תשבי ךרואל יטנלטאה סונייקואה םורדל הנופצ תונופו םסרופמה ןרוה ףיכ דיל הקירמא
.ליימ 6.700 ה"ס ,ליזרבב ורנ'ז הד וירל הז עטקב תועיגמו הקירמא


27/1/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר