חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

תחרות יאכטות - "גביע חורף 2002"

:םע ףותישב םיטיישה דוגיא ידי לע תונגרואמש תויורחתה תרדסב הנושארה תורחתה
:תורבחה תכימתבו ,םירגתא תדוגא ,לג איש ,םיה ךרד טישל רפסה יתב TEAM ISRAEL , תווצ
.י'גרניסו סלייס יזיא ,טושת ,תינתלת ,רחס תימי

הנתשמ חורו טקש םי ,האנ ריוא גזמב 26.1.2002 תבש םויב הילצרה הנירמ לומ המייקתה תורחתה
םומינימל הרבגתה חורה רשא דע העשב קוניזה תא תוחדל םינגראמה תא הצליאש תצקמב השלחו
ןיגפהל תוניפסל הרשפאש ,רשק 8-12 תיחרזמ תינופצל חורה טעמ הרבגתה ךשמהב .קוניזל שורדה
.םיביהרמה םירקניפסב תלוכיה תא

תוניפסה לש תופתתשהה תא ןייצל ןיינעמ .תוירוגטק יתשב תונופס 25-כ ופתתשה
ולא תוניפס ,לארשיל התע הז ועיגהש X-YACHTS-הו MUMM 30 :םגדמ תויתורחתו תושדחה
.םלועב טישה תויורחת םוחתב טיהלל תובשחנ

.רפש ינד תורחתה ןיצק י"ע תקיודמו הבוט הרוצב השענ ףוצימהו תורחתה לוהינ
ידכ דע ילאמשה ףוצמה לע דומצ קבאמ להנתה תאז םע - ויד בחר היה קוניזה וק
.תויושגנתה טעמכ
.TEAM ISRAEL לש MUMM 30 -ה עיגה A הירוגטקב תיזיפ ןושארה םוקמב
.םיה ךרד ס"יב תניפס הירחאו "סיטסגרא" עיגה B הירוגטקב ןושארה םוקמב
רחאל קר ,תושדחה תוניפסל פקידנה עבקנ אל ןיידעש ןייצל םיבייח תאז םע
.טוישב תומוקמה תא גרדל היהי רשפא תוניפסה לכל עבקיי הזש


27/1/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר