חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

מעוניין לרכוש ספינה - איך בוחרים ?

.הטושפ אל המישמ הנייה המיאתמ הניפס תריחבו תונושה תוניפסה יגוס ןיב האוושה
.תוחותפ תויצפואה לכ הזל רבעמ ,תיללכה תרגסמה תא עבוק בורל יביצקתה לוקישה
.תישיא תיללכ הייטנ ךותמ תשבגתמ (שרפמ וא עונמ) טישה ילכ גוסל רשאב תיללכה המגמה בורל
םינרצי לש ,הרואכל תומוד תוניפס ןיב הריחבל תומצמטצמ תויצפואה רשאכ הליחתמ היעבה
? האוושהל יביטקייבוא דדמ לבקל ןתינ תמאב ךיא .םינוש

םימוסרפמ רהזיהל שי .ולש טישה ילכ תונורתיב ונתוא ענכשל הסני ןכוס וא ןרצי לכש ןבומכ
םיאב ןאכ .ןרציה לש הווסומ םוסרפב רבודמ רשאכ ,יביטקייבוא חוויד תויהל םירמייתמש
לש לודג רחבמ .םייעוצקמה םיניזגמב םימסרפתמש (BOAT TEST) "ןחבמה תוחוד" ונתרזעל
רודמב www.ybw.co.uk םייטירבה םיניזגמה לש ףתושמ רתאב לבקל ןתינ ולא "ןחבמ תוחוד"
BOAT TEST :חתפמ תלימ שיקהל שי INDEXES
םיעיפומ .'וכו ,םינייפאמ ,תונורסח ,תונורתי :ןותנ טיש ילכ לש ילולימ רואיתל ףסונב
,הניפסה יעוציב לע דומלל ןתינ ולא םיפרג םירואית תועצמאב .םיפרגו תואלבט ולא תוחודב
.'וכו הניפסב םינוש םיקלחב שער תמצוע ,הנבמה קזוח ,התוביצי

"היגולונכטו םיעונמ" :אשונב "הירפס" רודמל רובעיש רתוי דומלל ןיינועמש ימ
הלנו'צ - ילאמש ןועדג :תאמ "טיש ילכ ןיב האוושה ידדמ" :הבתכ


27/1/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר