חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

שיוט הוולוו לקראת כף הורן

תנומשל קוניזה תוא ןתינ ,הרבעש תבשב ,דנליז וינ ,דנלקואב תועובש השולש לש החונמ רחאל
.ימי ליימ 6.700 לש קחרמ ליזרב ,ורנ'ז הד וירל יעיברה עטקל טוישה תוניפס
.םלוכ לע םיצרענה םיטיישהמ דרפיהל ידכ דנלקוא למנ יפיצר לע ודמע םידנליז וינ יפלא
רשק 60 לש תוחור רידס ןפואב תובשנמ וב ימורדה סונייקואב רתויב ןכוסמכ בשחנ הז טיש עטק
.רתויו

,ץראה רודכ ינפ לע רתויב םינכוסמה תומוקמה דחא ,ןרוה ףכ דיל תוניפסה ורבעי ,תאז הגלפהב
םיעיגמ ףכל בורק םימרזהו יטנלטאה סונייקואה םע ימורדה סונייקואה שגפינ ובש םוקמ
יביטמיטלואה ןחבמב םיתווצהו וולווה תוניפס ונחבי ובש טישה עטק והז .רשק 6-8 לש תוריהמל
:Assa Abloy לש רפיקסה ,רגידור קרמ תאז רידגה .תואמיה לש
תגסיפל ליפעהל ומכ הז ,ןרוה ףכ תא ףיקהלו םלועה לש הז רוזאב גילפהל ,ונלוכ רובע
! תירשפאה תוריהמב םשמ קלתסהל - ןרוהל תעגיהו תאז תישעש רחאלו טסרבאה רה


3/2/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר