חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

שיוט וולוו - אבדן תורן באזור הקרחונים

עיגהל ידכ םורד ןוויכל וולווה טויש לש תוטכאיה תנומש ונפ דנליז וינ דנלקאמ האיציה רחאל
תולעמ 60 בחורה וק תברקב אצמינ הז רוזיא .תוקזח תויברעמ תועובק תוחור תובשנמ ובש רוזאל
רתוי אל םקלחו םייקנע םקלח םיפצה םינוחרקה בקע רתויב תנכוסמ הז רוזיאב הגלפהה .םורד
רידגה .ם"קמה גצ יבג לע םיעיפומ אלו רחאמ רתויב םינכוסמה הלאו - הליגר תינוכממ םילודג
."תיסור הטלור" -ל המוד הז רוזיאב הגלפההש םירפיקסה דחא תאז
!!! הרק הז תלפוכמו הלופכה תיפצתהו תונעוצקמה תורמל

ימורדה סונייקואב תוגילפמ SEB הטכאיה רשאכ ,רקובב 06:30 העשה תוביבסב 2002, ראורבפ 7
,הרידא הכמ ךות .ןוסאה ערא םינוחרק אלמ רוזאב רתויב םישק םיאנתב םורד 58 בחור וקב
וצלאנ ,הטכאיה ףוגב םירובשה ןרותה יקלח תעיגפ תנכס בקע .רונמה לעמ הטכאיה ןרות רבשנ
,םיל ךרעמה לכ תא ררחשלו תוטנווה תא ךותחל תווצה ישנא
.רקניפסה טומ תא םגו רונמה תא ליצהל וחילצה תאז םע
.םלשו ןיקת הניפסה ףוגו ןוסאה עריא רשאכ עגפינ אל תווצה ישנאמ שיא לזמה הברמל
םירהלו םדיב וראשנש רקניפסה טומו רונמה יקלח ךותמ םוריח ךרעמ םיקהל וחילצה תווצה ישנא
למנה ןוויכל הקזחה תיבגה חורב םדקתהל החילצמ הניפסה תאזכ הרוצב .םימיאתמ שרפמ יקלח
.םינוקית ךרוצל ,ימי ליימ 1.250 לש קחרמ הקירמא םורד תשביב רתויב בורקה

םה רשאכ ןוחרק רבשב העגפ רוזאה ותואב הגילפיהש News Corp הטכאיה ,םידיחיה אל םהו
.םימ תסינכ ןיא םאב אדוול תידוסי הקידב תידיימ עציב תווצה .רשק 21 לש תוריהמב םיגילפמ
ךרעמל יניצר אל קזנ קר הטכאיל םירומח םיקזנ אלל םעפה המייתסה העיגפה לזמה הברמל
.ןכוסמה ימורדה רוזאהמ קחרתהלו סרוק תונשל טילחה רפיקסה .םיעורק םישרפמו

! ךשמיהל תבייח הגצההו ...
םיסונמה ,םילודגה םיטיישה ינש טוישה לש הז עטקב םיגילפמ Amer Sport One הניפסה לע
:הגלפהב עטק ראתמ לופ ,ןוטלד טנרגו דראיק לופ םלועב רתויב םיינעוצקמהו

רתויב הובג םיה 260. ןוויכמ רשק 40-47-ל רשק 25-מ תרבגתמ חורה החירזה ירחא רצק ןמז"
קרזנ דימו תרמשמ תפלחהל ןופיסל הלוע ינא .רשק 30 לש העובק חור לש םימי השולש רחאל
תוששואתהל תוקד שולש לש החונמ .הגהה לע ספתינו ןופיסה תא ףטושש קנע לג ידי לע רוחאל
.הגהה תרמשמ תא חקול ינאו
לש הבוגב םילג לע הביכר ךות תוליעיב ןרמתל לגוסמ ינאו תניוצמ הניפסה לע הטילשה
. קנע דחא לגל םידחאתמ םילג 2-3 םיוסמ עגרב .רשק 25-28 הניפסה תוריהמ רשאכ ,לגר 30
30 לש עופישב וניתחתמ ערתשמש "התיחנה לולסמ" לע הלעמלמ םיפוצו לגה אישב ונחנא רשאכ
הזחמ" והזש רמוא אוהו ידיל אצמינ ןוטלד דנרג .ראתל וליפא השקש המיהדמ השגרה תאז ,תולעמ
לכמ הנהנ ינאו דועו דוע ךשמינ הז ךכו .וייח ימיב הארש רתויב םילודגה םילגה - "ילנמונפ
...ןאכל יתעגה עודמ ןיבמ ינא וישכע ,עגר
טקשה יטנלטאה סונייקואה ונל הקחמ םש ,ןרוה ףכ דע ליימ 1.100 דוע ונינפל תעכ
."ליזרבב ורנ'ז הד ויר דע תיסחי עוגרהו


10/2/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר