חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

נציגות חדשה DUFOUR & GIB-SEA בישראל

תוטכאי םוחתב םיליבומה םיגתומה ינש ותולעבב רשא ,DUFOUR יתפרצה דיגאתה טילחה הנורחאל
תרבחל הריבעהלו לארשיב ותוגיצנ תא ףילחהל ,DUFOUR classic ימגד ןכו GIB-SEA :שרפמה
.ALL-4-YACHTS
,טיש ילכ לש לוהינו הקזחא יתוריש ןתמב התע דע הדקמתה ALL-4-YACHTS תרבח
.טישל רפס יתבו םייעוצקמ תודסומל ןהו םייטרפ םילעבל ןה
ביצהל התרטמ רשאכ ,יעור ימחוש רמ ידי לע תלהונמו הילצרה הנירמב ,הנשכ ינפל המקוה הרבחה
הלכו תפטוש הקוזחתו ןויקינמ לחה ,ינכטה םוחתב תוטכאיל תורש ןתמל רושקה לכב שדח ףר
.האלמ הנפסא עוציבב

.לארשיב GIB-SEA & DUFOUR לש תידעלבה הגיצנה , ALL-4-YACHTS 2002 ראורבפל ןוכנ
םלועבו הפוריאב הלודג תוירלופופל וכזש דיגאתה לש םימגדה ןווגמ ,לארשיב םיטיישה תושרל
.םישרמה בוציעהו םדקתמה ןונכיתה ,יביסמה הנבמה תוכזב
.םלעופב החלצה ךשמה םהל לחאמ Sailing News


10/2/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר