חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

מרינה ספורט 2002

זכרמב 2002 ץרמ 12-14 ןיב חתפיהל תננכותמש ימי טרופסו הלילצ ,טישל הכורעתה לש המש והז
.11:00 - 22:00 ןיב ויהי החיתפה תועש .ביבא-לת הכורעתה ינגב םידיריה

םגו םלועה יבחרב ,הפוריאב רידס ןפואב תוכרענש תוראופמהו תולודגה תוימיה תוכורעתה רחאל
.תוימיה תוכורעתה תפמ לע הלוע לארשי םג - ןוכיתה חרזמב

הכורעתה ךלהמב .גידו הלילצ ,ימי דויצו תוריס ,תוניפס ,טישה יפנע לכ וגצוי הכורעתב
.תויביטרופס תויוליעפו תויצקרטא ,תוירחסמ תוגוצת ,םייעוצקמ םיסנכ םיננכותמ
ופתתשיו טרופסהו תוברתה ,עדמה דרשמ תוסחב הכורעתה .םיה ליח לש הגוצת ןתיב םקוי הנושארל
ימי ךוניחל םיזכרמו טישל רפסה יתב ,תוטכאיה ינודעומ ,םיימיה רפסה יתב לש תויוגיצנ םג
.רעונל

תליחת ינפיל תועובש השולש ,ימי דויצו תוניפס לש םיישארה םינאוביה ןיב ךרענש רקסב
.תופתתשהה לע תיפוס הטלחה ןיא םהמ לודג קלח לצא ןיידע ,הכורעתה
תירחסמה תכרעמה לכ תא סייגל הרטמב םידיריה זכרמ דצמ םירבגומ קוויש יצמאמ ןיידע ושרדי
בחרה להקה תא ךושמל ידכ םייניצר םוסרפ יצמאמ ןכ ומכ ,הכורעתב ליעפ קלח תחקל טישה םוחתב
לע םיטרפ תשקבב טישה רתא תכרעמל םוי םוי תועיגמ תובר תוינפ .הכורעתב רקבל אובל
.תינורטקלאה הידמבו טנרטניאב יהשלכ תימוסרפ הפישח הלביק אל ןיידעש הכורעתה

 


17/2/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר