חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

ניסיון נוסף לשבור את שיא המהירות מסביב לעולם !

לש ומולח ליחתמ הינב לש ישדח 18 רחאלו ,םינונכתו רסנופס שופיח לש םינש 5 רחאל
.םלועה תפקה תוריהמ איש תריבש םולח - שממתהל ןוסוראק הד ריבילוא
ךרדל אצי לגר 69 לש בחורב לגר 110 לש ךרואב ,םלועב לודגה ןרמירטה - "ומינור'ג"
.הריצע אלל םלועה תפקה לש עסמה תא ליחתהל ידכ ,טסרב תיתפרצה ריעהמ ראורבפל 17-ב
ןיינעמ .ליימ 26.500 לש קחרמל - תוקד 22 ,תועש 14 ,םימי 71 לע דמוע יחכונה אישה
.ומצע ריבילואל ךייש םייקה אישה םגש ןייצל

טישה םע דחיב ןוסנו'ג סקונ ןיבור ריס ויה הז איש םע דדומתהל וסינש םימסרופמ םיטייש
ןופיס לע תאז ושע םה סקיילב רטיפ - תויגרט תוביסנב המ ןמז ינפיל חצרנש ימואלניבה
.תוקד 17 ,תועש 22 ,םימי 74 לש ןמז וגישהו 1993 תנשב "הזנא" קעה ןרמטקה
.1997 תנשב ומצע ןוסראק י"ע רומאכ רפוש הז איש

לש םיינוציקה םיאנתב דחוימב םימייק הניפסב םירבש וא דויצב םילשכל םייוכיסה
2001 ילוי שדוחב התקשהמ לחה םייוסינב תאצמנ השדחה הניפסה .ימורדה סונייקואה
.קנעה ןרמירטה לש הנושארה התגלפה היהת וזו עצוב אל אלמ הדימ הנקב םי-יוסינ

! ןורחאה עגרב
48 ךות ימי ליימ 1.094 לש קחרמ ,םיירנקה םייאב סמלפ סאל דיל תעכ רבוע ומינור'ג
! ןיקת לכהש רסמינ םייתניב .רשק 21-28 לש תעצוממ תוריהמב ,תועש


24/2/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר