חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

שיוט הוולוו מגיע לריו דה ז'נרו

ביבסמ טוישב יעיברה עטקב ןושארה םוקמב וכז "קורבליא" הניפסה תווצו יקצטסוק ןו'ג
,תועש 5 ,םימי 23 רחאל ,05:58 העשב 2002 ראורבפל 19-ב רמגה וק תא וצח םה .םלועל
םיוולמ ,וירב למנה יפיצר לע םהינפ תא לביק םיצירעמ לש לודג להק .םיב תוקד 58
.תטהולה הבמסה יבצקמב

םיעוציבב הכוז איה רשאכ יעיברה עטקב ןמזה בור טוישה תא הליבוה "קורבליא" הניפסה
תוחורה ושלחנ םויסה תארקל .ימורדה סונייקואה לש תוקזחה תוחורה יאנתב רתויב םיבוטה
םיבוט רתוי םיעוציב תולעב תוניפס תבוטל ןושארה המוקימ תא דבאת איהש ששח היהו
.ליימ 11-ל המצמטצה ליימ 70-80 לש רעפב הלבוה .תושלח תוחורב
רתויב םישקה םיאנתב טיש רחאלו דנליז וינמ ליימ 6.700 לש תורחת רחאלש ןייצל ןיינעמ
ידכל םצמטצה םויסה תארקל םינושארה םירחתמה 5 ןיב קחרמה ,ימורדה סונייקואה לש
! םידדוב םיליימ

:םויסה תואצות
1.ILBRUCK - 2.DJUICE - 3.TYCO - 4.ASSA ABLOY - 5.AMER SPORT ONE
6.TEAM NEWS CORP - 7.AMER SPORT TOO - 8.TSEB (Retired broken mast)


24/2/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר