חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

תערוכת יאכטות בינלאומית בלבנון

לתב הכורעתה ינגב 12-14.3.2002 ןיב ,םסרופש יפכ ךרעיהל היופצש תוטכאיה תכורעת רחאל
טושל וא רקבל ןיינעמ תויהל לוכי היה - (17.2.2002 "תושדח" רודמב הבתכ האר) ביבא
?...םימיה תירחא ןוזח והזש הארנכ לבא ,תורייבל

.תישילשה תימואלניבה תוטכאיה הכורעת תוריבב םייקתת ינויל 2 דע יאמל 29-מ לחה
תמסרופמה תוטכאיה תכורעת לש םינגראמה MESSE DUSSELDORF - י"ע תנגרואמ הכורעתה
,ןוכיתה חרזמל תאזכ המצוע לעב ימואלניב ינוגרא ףוג לש ותסינכ .הינמרגב BOOT
.ונירוזאב חתפתמה תוטכאיה קושל תסחוימש תובישחה לע עיבצמ
ןוכיתה חרזמב םעפ יא םייקתהש רתויב לודגה היהי עוריאה ,םינגראמה תכרעהל
םיה תוצראו ןוכיתה חרזמה יבחר לכמ םירקבמו םיילאיצנטופ םינוק תובבר לש להק ךושמיו
יקפסו םירזבא ,דויצ ,תוריס ,תוניפס ינרציל הרידנ תונמדזה הווהת הכורעתה .ןוכיתה
חרזמה ,םינגראמהו םיחמומה תכרעהל .םהירצומ תא גיצהל םלועהמו רוזאהמ םיתוריש
תוראופמה תוטכאיה תיישעת תרצותמ 20% -כ םישכור ,יסרפה ץרפמה תונידמ ללוכ ןוכיתה
! םלועב תורצוימה (SUPER YACHTS)

תוטכאי תיישעת תחתפמ םירצמ םג
תוטכאיה ןרצי םע הלועפ ףותישב הידנסכלאב דסונ DE BIRS םירצמב ןושארה תוטכאיה לעפמ
80-120 לש ךרואב תוראופמ תויעונמ תוטכאי תיינבב החמתי לעפמה .BARILANY יקלטיאה
תונידמ רוזא .ץרפמה תונידממ תחאב חוקל רובע ולא םימיב תקשומ הנושארה הטכאיה .לגר
.לעפמה לש ירקיעה יקווישה דעיה תא הווהי ץרפמה
תוחוקל רובע היינב ךילהתב תואצמנ Open Fly Bridge סופיטמ תופסונ תוטכאי שולש
.ןונכתב לגר 115 לש ךרואב הטכאי ןכו ץרפמב םיפסונ
לוז הדובע חוכב היהי ירצמה לעפמה לש ןורתיה ,בו'גאר קראט רמ לעפמה ל"כנמ לש ותעדל
רוצייה לע חוקיפה רשאכ ,םירחתמ םילעפמ תמואל 20% לש רועישב ןוכסח חיטבי רשא
.םייקלטיאה םיסדנהמהו םיננכתמה ידי לע רתויב הובג המרב תוכיאה תרימשו


3/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר