חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

התפטר יו"ר איגוד השייטים !

בולרפ לארשי רמ םיטיישה דוגיא ר"וי עידוה םייתנשל בורק לש הכורב תוליעפ רחאל
.ותנוהכ תפוקת םות ינפיל תאזו ודיקפתמ ותורטפתה לע עיתפמב

תונירמב תוניפסה ילעבו םיטיישה תא דגאמש ןוגריאה שאר בשויכ דיקפתל ורחביה םע
,תוזעונו תובחרנ תוינכות בולרפ הוותיה - (תוניפס 1000 לעמ) ,ופיו ביבא לת ,הילצרה
.תלטובמ יתלב החלצה ולחנו ומשגוה ןבור רשא ,(תוינרמוי ובשחש הלאכ ויה)
.יתועמשמ ןפואב לדג דוגיאב םירבחה רפסמ - תצרמינה תיקווישה ותוליעפל תודוה
םיטייש חוריא ללוכ תונירמב םיטיישה ללכל תופתושמ תויתרבח תויוליעפו םיעוריא וכרענ
.רימאה טשמ תרגסמב ל"וחמ
חוריא םע ןולקשאו דודשא תונירמל לארשי יפוח ךרואל רתויב םיחלצומ םיטשמ וכרענ
.םיפתתשמ תואמ םע ,תוניפס 50-60 לש המיהדמ תופתתשהב ,תוביהרמ תוביסמו
.יתוברתו יעוצקמ ךרע ילעב םינוירנימסו תואצרה וכרענ
לדג םויכ ,תוניפס 5-6 תויורחתב ופתתשה רבעב .דחוימ חופיטל הכז טישה תויורחת אשונ
.תורחת לכב תוניפס 30-35 ידכל עיגמו םירחתמה רפסמ

2002 "ףרוח עיבג" תויורחת תרדיס
השעמל םיטיישה דוגיא רשאכ ,ר"ויה לש ותורטפתה בקע רצונש רזומה בצמה תורמל
.תוליעפה ךשמהל ,םהל בושח תויורחתה אשונ רשא םירבח רפסמ ונגראתה ,דקפתמ אל
.התייהש תנוכתמב טישה תויורחת תא ןגראל ךישמי "תויורחת תדעו" הנוכמה הז ףוג
ליימ ינש 11:00 העשב קוניזה 9.3.2002 תבשב םיקתת 3 'סמ "ףרוח עיבג" תורחת
"באלק טכאי" ה תבחרב 09:45 העשב ךירדתהו םושירה .הילצרה הנירמל תיברעמ תימורד
:רשקתהל אנ ףסונ עדימו םיטרפ .הילצרה הנירמב
ugrad@aquanet.co.il : ינורקלא ראודב וא 03-6473693 .לט דרג ירוא

? האלה המו
.קתושמ - ירוביצ ףוגכ םיטיישה דוגיא ובש רומח בצמ רצונ בולרפ לש ותשירפ םע תעכ
בשוי רחביי הכלהמבש תיללכ הפסא לע וזירכי ,םדיקפתב ורתונש הלהנהה ירבחש תווקל שי
.םיטיישה ללכ תבוטל דוגיאה ינינע תא םדקלו להנל עדיי רשא , שדח שאר
! תעדל יאדכ ,תויתפכא רסוחב ףתכ םימירמש םיטיישל
.יתוברתו יביטרופס ,יתרבחה םעטל רבעמ ינויחו בושח םיטיישה דוגיא לש ומויק
םיסרטניאה לע רומשל ,לארשיב תוניפסה יטיישל תימשר תוגיצנ לש בושחה דיקפתה
םיגשיהש ורכזי תוניפסה ילעבו םיטיישהש יאדכ .תויושרה יפלכ םיטיישה לש םיינויחה
,תונירמב הניגעה ימד יריחמב תוביצי ללוכ ,תוניפסה ילעב תחוורל םיבר םייעוצקמ
.(רבעב - םיטיישה דעו) דוגיאה ירבח לש תצרמינ תוליעפמ האצותכ וגשוה
!!! ואובי םלוכש יאדכ ,תיללכ הפסא לע העדוהה םסרפתת רשאכ ,ןכל


3/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר