חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

נכשל הניסיון לשבור שיא בהקפת העולם !

םלועה תפקה תוריהמב אישה תא רובשל הסינש "ומינור'ג" לגר 110 לש ךרואב קנעה ןרמירטה
רפיקסה י"ע הלבקתנ הטלחהה .תפרצל הרזח ךרדב אצמינו ונויסינב לשכנ ,הקספה אלל
תינופצ יטנלטאה סונייקואב הגילפה הניפסה רשאכ ותווצ ישנאו ןוסואסרק הד רבילוא
.םורד תולעמ 10 בחורה וק רוזיאב ,ליזרבל
לעמ ההובג תוריהמב .הניפסב הטילש רסחו יוגה תויעב איה הגלפהה תקספהל המרגש הביסה
.הקתינ הגהה ךכמ האצותכש הגהה דיל תולוברעמו םימרז ורצונ רשק 25
.ריצהו הגהה הנבמב הניה הלקתהש רבתסהו רחאמ םי בלב םינוקת עצבל היה רשפא יא
לש קמועל עיגמ הגהה חול רשאכ ,דיחי הגה לעב וניהש הז לדוגב ןרמירטל ליגר יתלב
.שדחמ היינבו ןונכית רובעי הגהה אשונש הארנכ .רטמ 4

תא רובשל ונויסינב ףסונ ןויסינ תושעל ןוסואסרק הד רבילוא ןוכתמ ןקותי הגההש רחאל
ץורמל ופרטצי תופסונ תוניפס רפסמ זא דע ,האבה הנשל החדיי הז רבד ךא ,ימלועה אישה
טסופ ביטסו סדרוודא יסיירט ,רוטראקמ ןלא :תומסרופמה תוטיישו םיטייש םג ןהינבו


10/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר