חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

התחדשות במועדון השייטים כרמל חיפה.

םיעבראה תונשב דסונ ,ןושיקה למנ ךותב םקוממש ,הפיח למרכ םיטיישה ןודעומ
רהוז לש תופוקת עדי ןודעומה .לארשיב בושחהו קיתוה תוטכאיה ןודעומכ בשחנו
תוליעפ ,םיימואלניב םיטשמו תוימוקמ תויורחת :ןוגכ ,טישה ימוחת לכב תכרובמ תוליעפו
...דועו טיש תכרדהו םיסרוק לוהינ ,תיתוברתו תיתרבח

- ןודעומה לוהינו םילמנה תושר םע תויעב ,למנה חטשב בצמה םע תורושקש תונוש תוביסמ
.הגרדמה לפשל עיגה וב תוליעפהו תונורחאה םינשב ןודעומה לש ובצמ רדרדה

ריזחהל התנווכש השדח המזויו תוינידמ העבקנ ,השדח הלהנהב רחב ןודעומהש רחאל ,םויכ
םוקמה תא קיזחהלו ךישמהל טלחוה ןכ ומכ .רבעב היהש ומכ האלמ תוליעפל ןודעומה תא
ןודעומה תרבעה לע םילמנה תושר םע הקידב ךשמה ךות ,ןודעומה םקוממ ובש יחכונה
ןוגעל ןכיה רוחבל תוניפסה ילעבו םיטיישה ולכוי םייתניב .גיידה ןגעמב השדחה הנירמל
.ןושיקב גידה למנ ךותב השדחה הנירמב וא למנה חתפל ךומסב תמייקה הנגעמב -

ןודעומל המשרהה ימד תא דירוהל - השדחה הלהנהה י"ע הלבקתנש הבושח הטלחה
תא חותפילו םישדח םירבח תופרטצה רשפאל תנמ לע תאז .ח"ש 1.000-ל רלוד 1.000-מ
.םיננערו םיריעצ תוחוכל ןודעומה
םיטיישה תא ןימזמו לארשיב םירחאה טישה ינודעומ םע םירשקה תא קדהל ףאוש ןודעומה
למרכה ןודעומב חראתהלו אובל ןולקשאו דודשא ,הילצרה ,ופי ,ביבא לתב תונירמהמ
.םיפתושמ םייתרבח םיעוריאו םיטויש ךורעלו

:םירבחה תא ללוכש שדח להנמ דעו רחבינ 2002 ץרמל 1-ב הכרענש תיללכה הפסאב
רודומוק - יול יאתבש
רודומוק ןגס - רחש הלומ
ריכזמ - יללב ביא
רבזג - ןמדיוד ארויג
תויורחת ןיצק - זיזעובא קחצי


10/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר