חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

"שיוט הוולוו" מזנק בברזיל ו"גביע החורף" בישראל

ישימחה עטקל 2002 ץרמל 9 תבש םויב וקניז םלועל ביבסמ וולווה טויש תוניפס תנומש
.ימי ליימ 4.450 לש טיש קחרמ תירבה תוצראב ימאימ ןוויכל ליזרבב ורנ'ז הד וירמ
יטנלטאה סונייקואה ןופצ תייצחב םיידגנ םימרזו תוימדיק תוחור םע ודדומתי תוניפסה
.2002 ץרמל 27-ה תוביבסב ,םימי 19 ךות ימאימל עיגהל תויופצו

לארשי ףוחב ךרענש "ףרוחה עיבג" טויש תוניפס 11 וקניז ,טעמכ העשה התואבו םויה ותואב
.ףרוחה תפוקתב תישילשה הנשה הז ךרענש יתרוסמה טוישל הילצרה לומ
םיאנתה תורמל .רשק 8-12 לש המצועב תיברעמ תינופצ חורהו טקש םיה ,האנ היה ריוא גזמ
םיפתתשמה רפסמ עיגה םימדוקה םיטוישב) טעומ היה םעפה םיפתתשמה רפסמ םיילאידיאה
.(תוניפס 30-35 ידכל

:תא תללוכש "תויורחתה תדעו" י"ע ןגרוא טוישה ,םיטיישה דוגיא לש ותוליעפ תקספה בקע
.דרג ירואו ןייטשטור ירוא ,רדנלדירפ ןתיא ,טרכייר ארזע ,הסיווס יזיא
תיעוצקמו תניוצמ הדובע השעש תרש םרוי הנמתנ םילולסמה תחנה לע יארחאהו תורחתה ןיצק
.םיבורמ םיחבשל הכז טופישה תווצ .תודדועמ תונב תווצ תרזעב
.טוישה תואצות ורסמינ אל ןיידע "פקידנה"-ה יבושיחב תויעב בקע


10/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר