חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

תדריך ביטחוני ותדריך לשיוט "גביע חורף"

דרשמ לש ןוחטיבה ןיצק םייקי ,ל"וחל הבורקה הפוקתב גילפהל םידתעתמה םיטיישה לכל
עדיל םישקבתמו עיגהל םינמזומ תוניפסה ילעבו םיטיישה לכ .ינוחטב ךירדת הרובחתה
ימואלניבה בצמהו ץראב בצמה רואל .טנרטניאה ידי לע תרושקית םילבקמ םניא רשא םיטייש
! רתויב בושח הז ךירדת
2002 ץרמל 23 ,תבש םויב "באלק טכאי" -ה תבחרב ,הילצרה הנירמב ךרעיי ךירדתה
.רקובב 09:30 העשב

ריחמ .ינוחטיבה ךירדתה ירחא דימ ךרעי 4 'סמ "ףרוח עיבג" טוישל המשרההו ךירדתה
11:00 העשל ןנכותמ תורחתל קוניזה תוא .הניפס לכל ח"ש 100 תורחתב תופתתשהה
.תע התואב חורה תמצועו םיה בצמב הנתומ ,הילצרה הנירמל תיברעמ תימורד ליימ ינשכ

תוניפסה ילעבו םיטיישל .ךירדתב וצפוי ףסונ עדימו תומדוקה תויורחתה תואצות
:תונפל אנ ,ףסונ עדימו םיטוישה תואצות ,טישה תוארוה תא לבקל םינינועמה
ינורטקלא ראודב וא 03-6473693 :ןופלט דרג ירואל
ugrad@aquanet.co.il


17/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר