חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

אז מה כל הבהלה עם בחינות הקשר - GMDSS

הבתכ האר) ףסונ רבסה םיאיבמ ונא ל"נה אשונב תוריהב רסוחו תרבוג תוניינעתה רואל
.(ימי רשק אשונב םישדח םיקוח :הבתכ ,טיש יקוח :אשונ - "הירפס" רודמב תמדוק

- ביבחו רכומ GPS םע בוטהו קיתוה VHF-ה תא בלשמש שדח רשק רישכמ לע רבודמ לכה ךסב
רותפכ תציחלב תיטמוטוא הקוצמ תאירק רדשל תרשפאמש ,DSC הנוכמו תחא הדיחי ךותב
!!! MAYDAY לש דיחפמ ילוק רודיש םוקמב ,תחא
תא חסנלו זכרתהל השקו לודג ץחלה רשאכ ,םיב הקוצמ לש בצמב ךרובמ לולכיש טלחהב והז
...םישרדינה םיטרפהו םילימה לכ תא הב לולכלו הקוצמה תעדוה

הניחב רובעל ןבומכו שדחה רישכמה תא ליעפהל תעדלו תכרעמה תא ריכהל דומלל ךירצ ,ןכא
,הניפס טישמל םישדח םידימלת יבגל .ינכדע וידר ןוישר לבקל ידכ תרושקתה דרשמ םעטמ
וכרטצי ,ןשי וידר ןוישר םתושרבש םיקיתו םיטייש יבגל .סרוקה תרגסמב לולכ רמוחה
.רישכמה לש ישעמ לועפתו פ"עב הניחב רובעלו רמוחה תא דומלל
? םידמול ךיא םייתניבו.2004 .. תנש דע ףקותב היהי ןשיה ןוישרה הרקימ לכב
תקלחמ ,תרושקתה דרשמב הניחבה סובליס תא לבקל ןתינ ,תויחמומהו תיטרפה המזויה ילעבל
.03-5198269 03-5198270 .לט ,ביבא לת םולש לדגמ ,ןופלט וידר יושיר
ס"יב רוחבל יוצר .טישל רפסה יתבמ דחאב סרוקל םשריהל יאדכ תיעוצקמ הכרדהב םינינועמל
.ישעמ לוגריתו המגדהל הגוצת וא םירישכמ ותושרבש

תנשמ לחהש תעדל שי תאז םע ,בייחמ דעומ םסרופ אל ןיידע שדחה רשקה רישכמ תנקתה יבגל
ךכ לע ךומסל היהי ןתינ אל רבכו 16 ץורע לע ןיזאהל תובייח ןניא תוינוא ,2003
.םי בלב הינוא י"ע טלקית תיתרוסמה MAYDAY -ה תאירקש

ידכ תאזו שדחה יושירה אשונ לע (יבויחה ןבומב) "פמרט ספת" תרושקתה דרשמ ל"נל ףסונב
SART וא EPIRB םיניוול תועצמאב תלועפש תילבולג הלצה תכרעמ לע ונדמלל
NAVTEX-ה רישכמ תא ןכו (טישב םלועה תא ףיכהל םינווכתמש וניניבמ הלא רובע)
םעימשהל םוקמב) תועדוהה תא בתוכש ףיצר ריינ וא גצ לעב וידר טלקמ לכה ךסב הזש
תורהזא ,ריוא גזמ ירודיש :תוללוכו תויפוח וידר תונחת י"ע תורדושמ תועדוהה .(לוקב
םג יללכ עדיב ךרוצ היהי שדחה ןוישרל תוניחבב .הקוצמ תועדוהו תוחיטב תועדוה ,הרעס
.ולא םירישכמ יבגל


24/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר