חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

הופיע עיתון חדש: "שייטים"

אשונה יאמצע ןותיע ולא םימיב רואל ואיצוה םיטיישה דעו תמזויב הילצרה הנירמ יטייש
םיטיישה תא םיקיסעמש םיניינע ובורב ףקשמ םירבדה עבטמ ,ןכותה ."םיטייש" םשה תא
טמרופב ךורע ןויליגה .םייללכ תואמיו טיש יאשונב וקלחבו הילצרה הנירמב
תווקל שי .הטושפ הקפה תמרב יכ םא חבושמ ומורכ ריינ לע ספדומו ינועבצ ןיזגמ לש
רושק יאדוש רבד ,בשחמה תנכות ישובישו ההגהה תויעב לע ורבגתי םיאבה תונויליגבש
הנירמב םניח תקולח ידי לע התשענ ןותיעה לש ותצפה .שדח ןותיע לש הדילה ילבחל
.הביבסב תופסונ תונירמבו הילצרה

םויכ הנומו ןוכיתה םיה חרזמב תולודגה תחאו לארשיב הלודגה הנירמה הניה הילצרה הנירמ
וישכע וכז הנירמה יטייש .תוטכאיו תוריס ילעב םיטייש ףלא תוביבס לש הייסולכוא
רבעמש חינהל שי .םהיתויעב תא גיצהלו םהיתועד תא אטבל םהל רשפאיש יתרושקת ילכב
.תובישח ילעב םיאשונ םדקל םג רוזעי ןותיעה ,יתרושקתה ודיקפתל
.תכרובמה המזויה לע ןותיעה יקיפמו יכרועל ,םיטיישה דעול דובכה לכ


24/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר