חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

ניסיון נוסף לשבור את השיא בהקפת העולם !

רובשל ןוסוראק הד רייבילוא לש ודוקיפב "ומינור'ג" קנעה ןארמירטה לש ןולשיכה רחאל
ותוא הצליאש יוגיהב הלקת בקע םלועה תפקה תוריהמב ימלועה אישה תא
.תפרצ - טסרבב האיציה סיסבל רוזחל

."'גנרוא" קנעה ןארמטקה ןופיס לע ןורייפ ונורב י"ע השענש שדח ןויסינ בוש תעכ
תוריהמה איש תא רפשל וחילצה טיש ימי 18 רחאלו תולקת אלל תמדקתמ הגלפהה םייתניב
7.500-כ לש קחרמ ,הקירפא םורדב הבוטה הוקיתה ףייכל תפרצב טסרב ןיב םייק היהש
הממיל ליימ 400-ל בורק ,תוקד 40 ,תועש 18 ,םימי 18 לש איש ןמזב ימי ליימ
!!! תועש 24- ב הרזחו ןיסירפקב סופפל ביבא לתמ הגלפה ומכ השחמה םשל .עצוממב

40-50 לש תועובק תוחור םע ,ימורדה סונייקואה תארקל הדיריב ליחתי יתימאה ןחבמה
.דצ לכמ םינכוסמ םינוחרקו רטמ 10 לש הבוגב םילג ,רשק

ימלועה אישה תא רפשל םיבוט םהלש םייוכיסה וישכע דע "'גנרוא" -ה לש תומדקתהה פ"ע
תועש 12 ,םימי 71 לע םויכ דמועש שרפמ תניפסב םלועה תפקה תוריהמב
.ימי ליימ 26.500 לש קחרמל ,תוקד 22


24/3/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר