חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

אביב בתל אביב - אירוע השיט הגדול בישראל

.2002‏ לירפא 3-6 תבש דע 'ד םוימ חספ דעומה לוחב וכרעי תויתרוסמה טישה תויורחת
.טישב לארשי עיבגו טישב רעונל לארשי תופילא תא תוללוכ תויורחתה תרגסמ
תורשעמ טיש ילכ 300-כ לש תופתתשהב ביבא לת הנירמ לומ ומייקתי תויורחתה
.ץראה יבחר לכמ טיש ינודעומ

:קלח וחקי תורחתב
:ילארשיה טישה דוגיא תרגסמב לארשיב םילעופה םייפמילואה םימגדה לכ
.לרטסימו הלומרופ ,ההולא חור ינשלג ,רזיילו 420 , 470 , טסימיטפוא תוישרפמ
.לארשיב ימי ךוניחל םיזכרמה תרגסמב םילעופה תוריסה ימגד לכ
.תוינתיוולו םילוורק ,תוינונס :לארשיב םי- יפוצ תרגסמב םילעופה תוריסה ימגד לכ
."םירגתא" ןודעומו םיטיישה דוגיא תרגסמב םילעופה שרפמה תוניפס ימגד לכ ןכו

הנירמ לומ 11:00 העשב 2002 לירפא 3 יעיבר םויב ןתניי תוניפסה תורחתל קוניזה תוא
1.4.2002 םויל ןכדועמ םיטיישה דוגיא לש פקידנהה יפ לע דוקינ .ביבא לת
03-5468616 .סקפ 03-5443157 .לט ,א"ת 5 ןיקשיסוא םי-יפוצ תיבב םדקומ םושיר
.(םולשתב שוכרל ןתינ תופסונ תוצלוח ,תולולכ תוצלוח 4) הריסל ח"ש 75 םושיר ימד
לעופה ןודעומבו הילצרה הנירמב הסינכה םלואב 08:00 העשמ לחה תורחתה םויב םושיר
תקולח .םיתווצל תוילדמו תונושארה תוריסה תשולשל םיעיבג .ביבא לת הנירמ םורדב
.ביבא לת הנירמ םורדב 16:30 העשב תורחתה םויב תוילדמהו םיעיבגה
053-647849 טרכייר ארזע - פקידנה אשונב 03-6473693, דרג ירוא :םייללכ םירורב

11:00 העשב 2002 לירפא 4 ,ישימח םויב ןתניי תוריסהו םינשלגה תויורחתל קוניזה תוא
םורדב ביבא לת לעופה ןודעומב וחתפיי תוריסה תורחת תדעו ידרשמ .ביבא לת הנירמ לומ
18:00. דע 15:00 העש 2002 לירפא 3 'ד םוימ לחה ,הנירמה
.טישה תוארוהב ומסרופי טישה ילולסמ .טיישל ח"ש 60 תופתתשהה ימד
.03-6048726 זרא ןונמא 053-508616 לג השמ :םייללכ םירורב


1/4/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר